Andrzej Dąbrówka

Mediewistyka, �redniowiecze

Bibliografia PDF Drukuj E-mail
PUBLIKACJE 1970-­2012

Prace naukowe (ponad 2200 stron)

I. Rozprawa doktorska: 460 str.
II. Artykuły, recenzje i referaty: (ok. 700 s.)
III. Habilitacja (przewód ukończony 30 X 2001; 670 str. tekstu)
IV. Podręcznik (2005; 430 ss.)
V. Książki (współ)redagowane (2009, 2011)

Prace literackie, krytyczne i leksykograficzne

IV. napisane (ponad 2100 stron)
. 4 książki (900 s.) w tym 2 tomiki wierszy
. 3 słowniki językowe (współautorstwo, mój udział ok. 900 stron)
. 10 wstępów/posłowi - 170 s.
. 10 artykułów (recenzji, wywiadów); 200 s.
.  blogi
V. przełożone (ok 3100 stron)
. 8 sztuk teatralnych (1975-1989) 400 s.
. 5 tomów poezji (1978-1992) 300 s.
. 6 tomów prozy 1980-1994, 2007; ok. 2400 s.


Przegląd chronologiczny


1970-1974
Drobne publikacje wierszy, humoresek, przekładów z rosyjskiego i niemieckiego w prasie młodzieżowej, studenckiej i regionalnej

1973
Wiersz Fantazja na trzy głosy (Phantasie fĂĽr drei Stimmen, przeł. O.J. Tauschinski, "Literatur und Kritik" nr 72, Austria)

1975
Hugo Claus, Mama, kijk, zonder handen (dramat, masz.)


1976
– cykl wierszy w: TWÓRCZOŚĂ† nr 3
– LITERATURA NA ŚWIECIE nr 3; przekłady poezji i prozy nider­landzkiej

1977
– Vorster i jego więzień, TWÓRCZOŚĂ† 8:98-105
– Kłopoty dramaturgii niderlandzkiej, DIALOG 1977.12:105-109
– Poeci w pracy, LITERATURA NA ŚWIECIE 1977.7:326-333;
– Hugo Claus, Pas de deux; De getuigen (masz.)
– Dimitri Frenkel Frank, Lustra (Spiegels), DIALOG nr 12
– Herman Lutge­rink Babyfoon DIALOG nr 12.

1978
– Paul Snoek, Biały rewolwer, zbiór wierszy poety flamandzkiego, PIW, Mała seria poetycka, s.
– Wstęp jw.
– Słownik języka niderlandzkiego, rec.: N.Mertens & E.Morci­niec, Mały słownik holenders­ko-polski i polsko-holenderski. Klein woordenboek Nederlands-Pools, Pools-Nederlands, [w:] NOWE KSI¡¯KI nr 22
– LITERATURA NA ŚWIECIE artykuł o prozie nr 7:245-271
– LITERATURA NA ŚWIECIE artykuł o poezji 272-284;
– TWÓRCZOŚĂ† 1977.8:98-105 artykuł o poecie afrykanerskim
– TWÓRCZOŚĂ† nr 8 przekład cyklu wierszy
– LITERATURA NA ŚWIECIE nr 7, przekłady prozy
– LITERATURA NA ŚWIECIE nr 7, przekłady poezji

1979
– Bertold Brecht, Szwejk na drugiej wojnie światowej, w PIW-owskiej dwutomowej edycji jego dra­matów (przekład sztuki pod pseud. Andrzej Braga)
– Dimitri Frenkel Frank, Lustra (Spiegels), Teatr Poniedziałkowy TVP (reż. Jan Kulczyński)
– Dimitri Frenkel Frank Bedden; (masz.; TVP 1991)

1980
– Nescio, Pierwsze wzruszenie, zbiór opowiadań przeł. pod pseud. Andrzej Braga
– Breyten Breytenbach Cały czas, seria humanum est, przeł. pod pseud.,Wyd. Literackie, Kraków
– Posłowie do jw., pod pseud.
– Felix Timmermans, Pallieter, przeł. pod pseud.; Czytelnik
– Słowo wstępne do jw., pod pseud.

1981
– Louisa Treves, List Don Juana (Polskie Radio I, reż. Maria Wachowiak)
– Gerrit Komrij, Słyszeć, widzieć i milczeć, fragmenty książki [w:] Dialog nr 8
– Fragmenty dramatu Als de dood, Het Werktheater (nie wyd. masz.)

1982
– Janwillem van de Weterin­g, Siła wyższa, przeł. pod pseud. Andrzej Braga, Czytelnik

1983
– Paul van Ostaijens theorie van de zuivere lyriek semiotisch geinter­preteerd. [w:] NEERLANDICA WRATISLAVIENSIA I:83-97 (przedtem jako referat na Colloquim Neerlandicum we Wrocławiu, 1981)
– Przekłady trzech opowiadań flamandzkich w: Znad Skaldy i Mozy. Opowiadania belgijskie, PIW.
– Dimitri Frenkel Frank, Lustra (Spiegels), Scena Polskiego Ośrodka Społ.-Kulturalnego, Londyn

1984
– Toeval en principe in de praktijk van de vertaler, art. [w:] ONS ERFDEEL nr 3:375-384,

1985
– Dimitri Frenkel Frank, Lustra (Spiegels), Scena na Piętrze, Poznań; przeniesione do telewizji, Studio Teatralne Dwójki; w tej samej reżyserii (Zb. Zapasiewicz) grywane w różnych miastach od 1986 pod auspicjami Teatru Stu.

1986
– Lucebert, Szkoła Amsterdamska; Wyd. Literackie, seria humanum est
– Posłowie do jw.

1987
– Paul van Ostaijen, Poezje wybrane; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Biblioteka Poetów XX wieku.
– Wstęp w: jw.
– Dwie recenzje w: ONS ERFDEEL nr 2, nr 4

1988
– W krainie nieśmiertelności, 30-ark. wybór baśni fla­mandz­kich, holen­derskich i fry­zyjskich (diapozytywy wycofane z drukarni w 1989; nie wyd.). Posłowie i komentarze 3,5 ark. Wydane w 2007 r. jako Baśnie niderlandzkie.
– Distributionsanalyse und Parameterstatistik als Instrumente der Philologie.
[w:] LEUVENSE BIJDRAGEN 3:285-299

1989
– D. Frenkel Frank, August (Augustus, masz. nie wyd., nie wyst.)
– Die TextĂĽberlieferung der Abele Spelen und der Sotternien.
[w:] NEER­LANDICA WRATISLAVIENSIA IV:7-46


1990
– Untersuchungen ĂĽber die mittelniederländischen Abele Spelen (Her­kunft - Stil - Motive). Wydział Neofilologii UW 1990, Praca doktorska, obroniona w 1987. Wnio­sek­­ Rady Wydziału o na­grodę Mini­stra Nauki (nie zre­a­lizowany)
– Epoche, Gattung, individueller Wert. Zur empirischen Stilgeschichte des mittelnie­derländischen Dramas.
[w:] ZAGADNIENIA RODZAJOW LITERACKICH, XXXIII:2753.
– FrĂĽhestes weltliches Theaterrepertoire in den Niederlanden.
[w:] ACTA PHILOLOGICA XX: 6598 [1992]
– Jan Wolkers, Rachatłukum [Turks fruit], Wyd. Iskry (tutaj zob. fragment).
– Posłowie w: jw.


1991
– Die Eigennamen in den Abele Spelen und den Sotternien. [w:] NEER­LANDICA WRATISLAVIENSIA, V:19-46


1992
– Rutger Kopland, Wybór poezji. Leopoldi­num Wrocław, 1992. 162 str. 8o.
– Posłowie w: jw.
– Abele spelen. Hasło genologiczne w dziale Materiały do słownika rodzajów literac­kich.
[w:] ZAGADNIENIA RODZAJOW LITERACKICH XXXV 1992:147-153


1993
– Symbool en teken in de middeleeuwse media.
[w:] Handelingen Regionaal Colloquium Neerlandicum, 11-15 mei 1993. Wrocław 1994:81-86
– Ontologisch interpretatiekader voor het middeleeuwse drama.
Ref. 7. Internasionale Kongres vir Neerlandistiek, Durban 4.-7. Aug. 1993.
– A. Dąbrówka, E. Geller, R. Turczyn  Słownik synonimów. Wyd.: Market and Communication Research, Warszawa. Do tej pozycji zawierającej 53 000 haseł opracowałem czasowniki  19 000 wyrazów oraz napisałem wstęp 0,5 ark.


1994
– Amsterdam, Wiedza Powszechna, Warszawa, 156 pp.
– W.F. Hermans, Ciemnia Damoklesa [De donkere kamer van Damokles] Alfa, Warszawa
– Posłowie w: jw.
– Vertalen in het Europa van de buren, odczyt dla stowarzyszenia Orde van den Prince, z okazji wizyty Willema Frederika Hermansa (nie wyd.)
– Quando sagittari sagittaverunt papegay. Der Medienstreit im mittel­niederländi­schen Theaterbe­trieb.
[w:] NEER­LANDICA WRATISLAVIEN­SIA VII 77-96


1995
– Słownik antonimów (współautor; MCR).
– LITERATURA NA ŚWIECIE 1995.8/9, art. o współczesnej prozie niderlandzkiej
– LITERATURA NA ŚWIECIE 1995.8/9, wywiad z W.F. Hermansem
– Symbool en teken in de middeleeuwse media (vroomheidsvormen en de culturele betekenis van de broederschappen)
[w:] De Nieuwe Taalgids (Holandia) LXXXVIII 1995.4:289-306
– [Rec.] J.J.M. Beckers, Een boek voor alle tijden, Amsterdam 1993;
[w:] Spiegel der letteren (Belgia) 1995.4.
– Ontologisch interpretatiekader voor het middeleeuwse drama.
[w:] Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans (RPA), 1995.2:7-18


1996
– KRESY nr 4, przekłady wierszy 6 poetów niderlandzkich XX w.
– KRESY nr 4, artykuł o wspólczesnej poezji ndl.
– De Neidhartspiele en het abel spel Vanden Winter ende vanden Somer op een solre te Arnhem rond 1400 opgevoerd?
[w:] J. Wiktorowicz (red.) Studien zur deutschen und niederländischen Sprache und Kultur. Festschrift für Jan Czochralski; Warszawa
– Dzień Ziemi 1996; dwie krótkie wypowiedzi o drzewie w literaturze i w języku

1997
– [Rec.] F.P. van Oostrom, W. van Anrooij (red.) Grote lijnen. Syntheses over Middelnederlandse letterkunde, 1995
[w:] „Millennium” (Holandia), nr 2, s. 172-176
– ÂŻycie literackie pokolenia Cobry. Liryka Luceberta i Vijftigerów; referat na seminarium z okazji wystawy grupy Cobra, Warszawa, Galeria Zachęta, 1.03.1997 (nie wyd.).

1998
– „Confraternities as media in the process of civilization: Western Europe and Poland”,
referat wygłoszony 10.05.1998 r. na 33 Międzynarodowym Kongresie Mediewistycznym w Kalamazoo (USA), sesja sponsorowana przez Society for Confraternity Studies.
– „Poetry Teaching History: Learning from speaking animals after the Linguistic Turn.”
Referat wygłoszony 28.05.1998 r. na 9 Interdyscyplinarnej Konferencji Niderlandystycznej, University of Wisconsin, Madison, USA
– „The trial scenes in medieval drama”, referat wygłoszony 3.07.1998 r. na III Międzynarodowej Konferencji i Festiwalu Dramatu Średniowiecznego, Uniwersytet w Camerino, Włochy, [w:] European Medieval Drama, 1998: Papers from the Third International Conference on Aspects of European Medieval Drama, Camerino, 3-5 July 1998, Sydney Higgins, Fiorella Paino (red.), Camerino, Macerata: Universitá degli Studi di Camerino, Centro Linguistico di Ateneo, 1999, s. 77-98.1999
– Słownik pisarzy niderlandzkiego obszaru kulturowego (flamandzkich i holenderskich, surinamskich, afryka­nerskich i fryzyjskich); Wiedza Powszechna 1999, 608 s. (66 ark. aut.)
– Teatr niderlandzki [luźne hasła w:] Wielka Encyklopedia PWN
(odrzuciłem propozycję pisania tam działu Literatura niderlandzka).

2000
– "Dialogus de Passione albo ÂŻałosna tragedyja o Męce Jezusa" (Teatr Narodowy, Warszawa, 1998/99)
recenzja w „RESEARCH OPPORTUNITIES IN RENAISSANCE DRAMA” (USA), XXXIX, 2000, 239-242. 
– Przemiany pobożności a miejsce człowieka w przyrodzie
artykuł (w:) W. Iwańczak i K. Bracha (red.) Człowiek i przyroda w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, Warszawa: DiG, s. 245-268.

– Polish Saint Plays of the Sixteenth and Seventeenth Centuries
artykuł w „The Early Drama, Art, and Music Review” 2000, 23.1, s. 18-49.
– Anything But a Game: Corpus Christi in Poland
referat na 35 Międzynarodowy Kongres Miediewistyczny w Kalamazoo, maj 2000
sesja sponsorowana przez Medieval and Renaissance Drama Society.
– The Polish saint plays of the 16th and 17th centuries: Are they medieval?
referat na 24 Festiwal Teatralny "Martiri e Santi in scena dal medioevo al barocco" 7-10.09.2000, Centro Studi sul Teatro Medievale e Rinascimentale – Anagni, Włochy


2001

– Teatr i sacrum w średniowieczu: Religia, cywilizacja, estetyka, 672 s., Wrocław: FUNNA 2001. Monografie Humanistyczne FNP.
– Zbiór polskich dramatyzacji liturgicznych
artykuł na marginesie książki Liturgiczne łacińskie dramatyzacje Wielkiego Tygodnia XI-XVI w., Julian Lewański (red.), Lublin 1999; „Ruch Literacki” 42, 2001.3, s. 369-378.

– The Polish saint plays of the 16th and 17th centuries: Are they medieval?
[w:] M. Chiabo, F. Doglio (red.), XXIV Convegno Internazionale. Martiri e Santi in Scena, Centro Studi sul Teatro Medievale e Rinascimentale – Anagni 7-10 Settembre, 2000, Roma, Edizioni Torre D’Orfeo 2001, s. 297-321.
– Średniowieczny teatr szkół
Lekcja na Festiwalu Nauki (impreza 71), Warszawa, IBL, 25 IX 2001.

– Nowe badania literackie w mediewistyce anglistycznej i germanistycznej
Referat na konferencję „Mediewistyka literacka w Polsce”, IBL PAN, Warszawa 22-23 X 2001,
– Trwanie “onego” czasu. Anamneza w średniowiecznych przedstawieniach dramatycznych
Referat na konferencję „Mediewistyka literacka w Polsce”, IBL PAN, Warszawa 22-23 X 2001,
– Dawne procesy zwierząt jako dramaty rytualne
(wykład habilitacyjny dla Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich, 30 X 2001)

– Języki swoje i obce (głos w dyskusji panelowej Rola mitów i symboli narodowych w okresie transformacji); konferencja "Humanistyka polska wobec integracji europejskiej", IBL PAN, Warszawa 10-11 grudnia 2001.


2002
 
Medieval theatre of schools. Educational beginnings of early drama
(Referat na konferencję „School and theatre”, Miskolc, Węgry, 5-7 IX 2002)
Deklamacja w średniowiecznej teorii retorycznej i praktyce szkolnej.
(Referat na konferencję "Problematyka tekstu głosowo interpretowanego", Toruń, 16-18 X 2002 r.)
Z czasopism obcojęzycznych [omówienie zawartości nru 2/2002 „Speculum”], „Pamiętnik Literacki” 2002.4, s.259-262
Anything But a Game: Corpus Christi in Poland, art. w „Quaestiones Medii Aevi Novae” 7, 2002 s. 245-270.
Dawne procesy zwierząt jako dramaty rytualne, art. „Teksty Drugie” nr 5/2002, s. 23-35.
 

2003
The Middle Ages after the Middle Ages. Medievalism in the Study of European Drama and Theatre History
(referat na konferencji teatrologicznej – Eger, Węgry). Pełny tekst do pobrania tutaj.
 
Artykuły w książkach
Nowe badania literackie w mediewistyce anglistycznej i germanistycznej
 [w:] Mediewistyka literacka w Polsce, T.Michałowska (red.) Warszawa 2003:63-75.
Trwanie “onego” czasu. Anamneza w średniowiecznych przedstawieniach dramatycznych  [w:] Mediewistyka literacka w Polsce, T.Michałowska (red.) Warszawa 2003:158-180
Hasła encyklopedyczne do działu Teatr niderlandzki
[w] Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, 1999-.


Czasopisma
Odpowiedź Zofii Głombiowskiej, „Pam iętnik Literacki” 93, 2003.3
 
 
2004
 
Artykuły w książkach
Deklamacja w średniowiecznej teorii retorycznej i praktyce szkolnej.
     [w:] Problematyka tekstu głosowo interpretowanego, K. Lange, Wł. Sawrycki, P. Tański  (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004: 245-261.

Hasła encyklopedyczne do działu Teatr niderlandzki
[w] Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, 1999-2005.


Tom wierszy Coś o niczym (pełny tekst w formacie pdf).


 

2005
Matka pieśni polskich, „Pamiętnik Literacki”  96, 2005 z. 2, s. 51-63;
Streszczenie.
PAMIĂŠTNIK LITERACKI (http://www.ibl.waw.pl/index.php?strona=211)

Średniowiecze. Korzenie, podręcznik  w serii „Mała Historia Literatury Polskiej” Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Ukończony druk: Hasła encyklopedyczne do działu Teatr niderlandzki
[w] Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, 1999-2005

Polish Saint Plays of the Sixteenth and Seventeenth Centuries
[w:] The Dramatic Tradition of the Middle Ages, Clifford Davidson (red.), AMS Press,  New York 2005, s.216-44.
Referaty
Katowice: Obiekty i narzędzia badań interdyscyplinarnych
Wykład wygłoszony na zaproszenie Katedry Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego, 12 kwietnia 2005

Lublin: Refleksja nad sposobami pisania polskich historii literatury.
II Kongres Mediewistów Polskich

Łódź: Teoretyczne kryterium średniowieczności utworów literackich - konferencja  Literatura staropolska w dydaktyce uniwersyteckiej; Łódź 26–28.X.2005; Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych,  Wydział Filologiczny UŁ.

Warszawa, Studium Doktoranckie IBL PAN: Wykład  "Co  nowego  w  średniowieczu" 5.11.2005.
 
2006

1.      Abele spelen [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, G. Gazda (red.), Kraków 2006, s. 2-5.
2.      Genre questions around early drama — konferencja Late Baroque and Neo-Classicism on Hungarian Stage; Oradea - Rumunia – 28-31.08. 2006.
3.      Czynnik czasu w topice zachowań znaczących kulturowo - na konferencję PERSONA - GESTUS HABITUSQUE – INSIGNIUM Bydgoszcz, 14-16 IX 2006; „Res Historica” [w druku].
4.      Wkład średniowiecza do dzieła budowy ludzkiej podmiotowości (referat na konf. Vir vere humanus) Senat RP, 24.10.2006.
5.      Treści religijne w podręcznikach i lekturach szkolnych — część projektu KBN „Kultura religijna na ziemiach polskich w średniowieczu” (kier. Prof. Halina Manikowska, UW); referat wygłoszony: Warszawa, październik 2006, rozprawa 2,5 ark. złożona u Kierownika grantu w maju 2007.
2007

1. Słownik stylistyczny języka polskiego, współaut. Ewa Geller, Warszawa 2007 (marzec)

2. 2-7.VII, Lille: The Theater of Death in early Polish drama; 12 kongres Société Internationale pour l'étude du Théâtre Médiéval

3. 17-22.IX, Palermo; Rhetorical implications for metaphysics, XII International Congress of Medieval Philosophy (SIEPM),

4. Baśnie niderlandzkie (flamandzkie, holenderskie i fryzyjskie), Wyd. IBL, 2007 (wrzesień)

5. 25-27.X, Łódź, Staging a mirror, establishing harmony. Theatrical constitution, display and control of value systems; Drama Through the Ages International Conference IMAGES OF THE CITY.

 6. „Prawda przemawia bez szelestu słów”. Wkład średniowiecza do dzieła budowy ludzkiej podmiotowości, [w:]Vir vere humanus, Warszawa 2007, s.19-35. Pełny tekst w materiałach z konferencji na stronie Senatu RP (wspólny plik pdf 0,4 mB)

2008

    * The  Middle  Ages  after the Middle Ages. Medievalism in the Study of European   Drama   and   Theatre  History  [w:]  K.  Czibula  (red.), SzĂ­nházvilág – VilágszĂ­nház, Ráció Kiadó: Budapest 2008, s. 23-37 [1,2 ark.]. Preprint całości w pliku pdf tutaj.
    * The Theatre of Death in Early Polish Drama , “European Medieval Drama” 11, 2007: 161-186 (zob. spis treści rocznika 11) [1,65 ark.]
    * Kategoria teatralności w mediewistyce, „Litteraria Copernicana” 2, 2008, s. 55-59 [0,25 ark.];
    * Refleksja nad sposobami pisania polskich historii literatury [w:] S. Kwiatkowski (red.), Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy),  Wyd. Chronicon, Wrocław 2008, s. 13-30; [1,1 ark.]
    * Treści religijne w podręcznikach i lekturach szkolnych  [w:] Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu (red. Halina Manikowska i Wojciech Brojer), Inst. Historii PAN: Warszawa 2008, ss. 459-498. [2,5 ark.]
    * Referat Zasięg adaptacji i wkładu własnego w piśmiennictwie średniowiecznej Polski, III Kongres mediewistów, Łódź 23.IX.2008.


2009

• Tom wierszy I karkołomnie, s. 50, Wyd. Aula, Podkowa Leśna 2009.

• Czynnik czasu w topice zachowań znaczących kulturowo [w:] Persona - Gestus Habitusque – Insignium. Zachowania i atrybuty jako wyznaczniki tożsamości społecznej jednostki w średniowieczu, pod red. Jacka Banaszkiewicza, Jacka Maciejewskiego i Joanny Sobiesiak, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 149-166.

• Staging a Mirror, Establishing Harmony: Theatrical Constitution, Display and Control of Value Systems [w:] Images of the City, ed. by Agnieszka Rasmus and Magdalena Cieślak, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2009, s. 2-16; strony 2-10 udostępnione przez Wydawcę w ulotce reklamowej tutaj. Osoby zainteresowane całym tekstem proszę o kontakt.
• Konstruktywizm w badaniach literatury dawnej, „Nauka” nr 3/2009, s. 133-154; 1,6 ark

• Genre questions around early drama, [w:] Czibula Katalin, Emõdi András, János-Szatmári Szabolcs (red.), Dráma - MĂşlt - SzĂ­nház - Jelen. Tanulmányok a dráma- Ă©s szĂ­nháztörtĂ©net körĂ©bõl, ErdĂ©lyi MĂşzeum-EgyesĂĽlet, Kolozsvár; Partium Kiadó, Nagyvárad (Rumunia) 2009, s. 15-24.
• Authorship and Literacy – referat ustny, 6 maja 2009, Lublin KUL

• Onus Athlanteum. Studia nad kroniką biskupa Wincentego, pod redakcją A. Dąbrówki i W.Wojtowicza, „Studia Staropolskie. Series Nova” t. XXV (LXXXI), Warszawa 2009. Tam: Wstęp (Dąbrówka i Wojtowicz),  s. 9-25.

• Procedury adaptacyjne w piśmiennictwie średniowiecznej Polski [w:] Średniowieczna wizja świata. Jedność czy różnorodność (idee i teksty), pod redakcją Teresy Wolińskiej i Mirosława J. Leszki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 61-85.

• Religious Content In Medieval School Handbooks and Readers, “Acta Poloniae Historica” 101, 2010: 241-270.

===========================================================================

2010

Religious Content In Medieval School Handbooks and Readers, transl. R. Bubczyk, “Acta Poloniae Historica” 101, 2010: 241-270

Karnawał a teatr w średniowieczu – referat na konf. we Wrocławiu
http://www.polis2008.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=606:karnawa&catid=241:dzielnica-publicystow&Itemid=281

Berlin: Der Zeitfaktor in der Topik, wykład 28 maja 2010
http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we01/forschung/verbund_sprecher/sb1topik/index.html
http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we01/forschung/verbund_sprecher/sb1topik/a0.html

Singing in the Battle. About the »Bogurodzica«. Referat wygłoszony na konferencji 600 Year Anniversary Of ®algiris: Historical Battles In The Writings Of The Grand Duchy Of Lithuania

Redakcja materiałów XXII Spotkania Mediewistyczne „Kazania Świętokrzyskie”, wyd. w roczniku „Z dziejów książki…”


2011

1.    Pogranicza teatralności. Poezja, poetyka, praktyka, pod red. Andrzeja Dąbrówki, Wyd. IBL Warszawa 2011, tamże Wstęp, Epilog.
2.    Singing in the Battle. About the »Bogurodzica«, „Senoji Lietuvos Literatkra”, (31), 2011: 47-64.
www.llti.lt/failai/SLL31_Straipsniai_Dabrowka.pdf
3.    Moraltheologische Grundsetzung des Friedens in dem Consilium Trinitatis ĂĽber den Streit der Töchter Gottes, [w:] Konfliktbewältigung und Friedensstiftung im Mittelalter, red. R. Czaja, E. MĂĽhle, A. Radzimiński, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń  2012: 53-68
4.    Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią - uwarunkowania artystyczne w ujęciu kognitywnym (język, ikonografia, gatunek, techniki przekazu), Spotkania Mediewistyczne 23, będzie książka zbiorowa pod red. P. Stępnia i moją.
5.    Outside of the Academy. Paper delivered to the XVIIIth Colloquium of the SociĂ©tĂ© Intern. pour l'Étude de la Philosophie MĂ©diĂ©vale (SIEPM): What is New in the New Universities? Learning in Central Europe in Later Middle Ages (1348-1500). Łódź 8-10.IX.2011
6.    Mediewalizm jako dyscyplina naukowa – referat na IV Kongres Mediewistów, Sesja współorganizowana z Drem M. Michalskim: Kontynuacja i recepcja średniowiecza w wiekach następnych.

2012

Teatr i sacrum w średniowieczu: Religia, cywilizacja, estetyka, Monografie Humanistyczne FNP, 672 s., 36,6 ark. aut. wydanie 2 poprawione, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012 Edycja elektroniczna, i drukowana.

Czas widzialny, Academia 34 (Liczby), 2012: 38-39.

Moraltheologische Grundsetzung des Friedens in dem Consilium Trinitatis ĂĽber den Streit der Töchter Gottes, [w:] Konfliktbewältigung und Friedensstiftung im Mittelalter, red. R. Czaja, E. MĂĽhle, A. Radzimiński, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012: 37-52

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License. | Usability i Pozycjonowanie