Andrzej Dąbrówka

Mediewistyka, �redniowiecze

Książki
Anamnesis PDF Drukuj E-mail
Anamnesis
Czas i człowiek w dawnych przedstawieniach dramatycznych

– to roboczy tytuł mojej książki, którą mam na warsztacie. Pewne idee już wygłaszałem, kolejną wersję przedstawia mój referat na konferencji literacko-dydaktycznej w Łodzi:


 

Czytaj więcej...
Teatr i sacrum - Bibliografia PDF Drukuj E-mail
 
Andrzej Dąbrówka, Teatr i sacrum w średniowieczu: Religia, cywilizacja, estetyka, Wrocław 2001, s. 587-621.

 Bibliografia
Skróty
 
CCCM = Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis.
"CD" = „Comparative Drama”.
CSEL = Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum.
"EDAM" = „Early Drama Art and Music Review”.
EK = Encyklopedia Katolicka, St. Wielgus i in. (red.), Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1995- (w toku, t. VII 1997).
GB = Het Glossarium Bernense Wyd. L. de Man i P.G.J. van Sterkenburg. `sGravenhage 1977.
GH= Het Glossarium Harlemense, wyd. P.G.J. van Sterkenburg. `sGravenhage 1975.
„JMH” = „Journal of Medieval History”.
LCI = Lexikon der christlichen Ikonographie, t. 1-4: Allgemeine Ikonographie, Hrsg. von Engelbert Kirschbaum SJ in Zusammenarbeit mit G. Bandmann, W. Braunfels, J. Kollwitz, W. Mrazek, A.A.Schmid, H. Schnell; t. 5-8: Ikonographie der Heiligen, Hrsg. von Wolfgang Braunfels, Rom etc.: Herder, 1968-73; Sonderausgabe 1994.
LdM  = Lexikon des Mittelalters, Artemis-Verlag. Nowe wyd. w 10 t.: Robert Auty i in. red. Zürich: Artemis-Verlag, 1980-1999; od t. 7: München: LexMA Verlag.
MGH = Monumenta Germaniae Historica,
ODCC = The Oxford Dictionary of the Christian Church, red. F.L. Cross, red. 3. wydania E.A. Livingstone, Oxford University Press 1998.
PG = Patrologia Graeca, tj. Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca, 161 t., wyd. J.P. Migne, Paris 1857-66.
PL = Patrologia Latina, tj. Patrologiae Cursus Completus. Series Latina, 217 t. + 4 t. indeksy, wyd. J.P. Migne, Paris 1878-90.
„RORD” = „Research Opportunities in Renaissance Drama”
SLS = Słownik Literatury Staropolskiej. Średniowiecze, Renesans, Barok, pod red. Teresy Michałowskiej, przy udziale Barbary Otwinowskiej i Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz, wyd. II. popr. i uzup., Wrocław: Ossolineum 1998.
SPHU  = Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu  I. Studia Polonica Historiae Urbanae I, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1996.
STB = Słownik Teologii Biblijnej, red. nacz. Xavier Leon-Dufour, Vocabulaire de thĂ©ologie biblique, Paris 21970, przekł. i oprac. bp Kazimierz Romaniuk, Poznań: Pallotinum 1994.
„TMR” = „The Medieval Review”, internetowe czasopismo recenzyjne, wydawane do roku 1993 jako „BMMR”, tj. "Bryn Mawr Medieval Review".
VL = Deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, wyd. 2, red. Kurt Ruh i in., De Gruyter, Berlin 1978-; od t. 9 red. nacz. Burghart Wachinger.
„ZdPh” = „Zeitschrift fĂĽr deutsche Philologie”.

Czytaj więcej...
Teatr i sacrum - Spis treści PDF Drukuj E-mail
Andrzej Dąbrówka, Teatr i sacrum w średniowieczu.

Spis treści
Czytaj więcej...
Teatr i sacrum - Streszczenie PDF Drukuj E-mail
Andrzej Dąbrówka
Teatr i sacrum w średniowieczu: Religia - cywilizacja - estetyka.
Wrocław 2001, ss. 672, ISBN 83 - 912844 - 5 - X
(Monografie Humanistyczne FNP).
Recenzja w „Speculum” (nr 2/2005, s. 557-559)

Książka przedstawia nową teorię związków między religią a literaturą w okresie ok. 1000-1500. Wyjaśnia je wskazując na ich rolę w procesie cywilizacji, oraz uwzględniając zmiany poglądów filozoficznych i teologicznych. Przemiany te są widoczne w rozwoju ludzkiej podmiotowości; jego fazy autor czyni podstawą podziału wczesnych gatunków dramatycznych, opatrując je przykładami ze średniowiecznych literatur europejskich (angielskiej, niemieckiej, niderlandzkiej, francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej, portugalskiej, łacińskiej i polskiej). Książka czerpie argumentację z wielu dyscyplin; oprócz literaturoznawców i teatrologów mogą ją wykorzystać; osoby zainteresowane różnymi dziedzinami humanistyki (oprócz wymienionych: historia społeczna, antropologia historyczna, psychologia kognitywna, językoznawstwo, historia sztuki).

Spis treści (s. 671-672 )
Bibliografia (s.587-621)
Indeks nazwisk (s.627-652)
Indeks rzeczowy (s.653-670)
Streszczenie po angielsku (s. 623-626)

Streszczenie polskie - poniżej

Czytaj więcej...
THEATRE AND THE SACRED... - Summary PDF Drukuj E-mail
Teatr i sacrum w średniowieczu: Religia, cywilizacja, estetyka (FUNNA: Wrocław 2001); 672 pp. [THEATRE AND THE SACRED IN THE MIDDLE AGES: RELIGION, CIVILIZATION, AESTHETICS; English Summary]
Czytaj więcej...
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License. | Usability i Pozycjonowanie